Το παρόν μάθημα αποτελεί μια εισαγωγή στα βασίκα στοιχέια της γλώσσας προγραμαισμού C.

Σειρά Μαθημάτων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Εισαγωγή
1.1. Η γλώσσα C – Ιστορική αναδρομή – Εξέλιξη της γλώσσας FREE 00:02:00
1.2. Τα χαρακτηριστικά της γλώσσας C FREE 00:05:00
1.3. Η γλώσσα C – Μια δομημένη γλώσσα FREE 00:01:00
1.4. Βήματα γραφής και εκτέλεσης ενός προγράμματος FREE 00:03:00
1.5. Η έννοια της μεταβλητής FREE 00:03:00
1.6. Τα 7 βήματα για την γραφή και εκτέλεση ενός προγράμματος με την C FREE 00:01:00
1.6.1. Βήμα 1: Καθορίζουμε τους στόχους του Προγράμματος FREE 00:01:00
1.6.2. Βήμα 2: Σχεδιάζουμε το πρόγραμμα FREE 00:03:00
1.6.3. Βήμα 3: Γράφουμε το πρόγραμμα FREE 00:02:00
1.6.4. Βήμα 4: Μεταγλώττιση του Πηγαίου Κώδικα FREE 00:03:00
1.6.5. Βήμα 5: Εκτέλεση του προγράμματος FREE 00:02:00
1.6.6. Βήμα 6: Έλεγχος και επιδιόρθωση του προγράμματος FREE 00:03:00
1.6.7. Βήμα 7: Αποθήκευση, διατήρηση και τροποποίηση του προγράμματος FREE 00:02:00
1.7. Εργαλεία ανάλυσης προβλημάτων FREE 00:05:00
1.8. Στάδια υλοποίησης προγράμματος FREE 00:01:00
1.8.1. Η συγγραφή του πηγαίου κώδικα (source code) FREE 00:02:00
1.8.2. H μεταγλώττιση του πηγαίου κώδικα (compilation) FREE 00:02:00
1.8.3. Η σύνδεση του αντικείμενου κώδικα FREE 00:02:00
1.8.4. Η εκτέλεση του προγράμματος FREE 00:02:00
1.9. Βασικά στοιχεία προγράμματος FREE 00:05:00
1.10. Λεξιλόγιο της γλώσσας C FREE 00:01:00
1.10.1. Δεσμευμένες λέξεις FREE 00:02:00
1.10.2. Λέξεις κλειδιά FREE 00:05:00
1.10.3. Αναγνωριστές FREE 00:01:00
1.11. Κανόνες δημιουργίας ευανάγνωστων προγραμμάτων FREE 00:02:00
Η Γλώσσα Προγραμματισμού C I – Βιβλιογραφία FREE 00:00:00
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Μεταβλητές – Σταθερές Ι/Ο Κονσόλας
2.1. Η έννοια της μεταβλητής FREE 00:05:00
2.1.1. Δήλωση μεταβλητής FREE 00:05:00
2.1.2. Ονομασία μεταβλητής FREE 00:05:00
2.2. Τύποι μεταβλητών FREE 00:05:00
2.2.1. Ο τύπος του χαρακτήρα FREE 00:05:00
2.2.2. Μη εκτυπούμενοι χαρακτήρες FREE 00:05:00
Παράδειγμα 2.1 – Γλώσσα Προγραμματισμού C I FREE 00:03:00
2.2.3. Ο τύπος του ακεραίου FREE 00:05:00
Παράδειγμα 2.2 – Γλώσσα Προγραμματισμού C I FREE 00:05:00
2.2.4. Τύποι πραγματικών αριθμών FREE 00:05:00
Παράδειγμα 2.3 – Γλώσσα Προγραμματισμού C I FREE 00:05:00
2.3. Ι/Ο κονσόλας FREE 00:02:00
2.3.1. Οι συναρτήσεις getche, getch FREE 00:03:00
2.3.2. Η συνάρτηση getchar FREE 00:02:00
2.3.3. Η συνάρτηση putchar FREE 00:02:00
2.3.4. Η συνάρτηση kbhit FREE 00:03:00
Παράδειγμα 2.4 – Γλώσσα Προγραμματισμού C I FREE 00:05:00
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Τελεστές - Εκφράσεις
3.1. Ορισμοί – σημειογραφίες FREE 00:05:00
3.1.1. Σημειογραφία FREE 00:03:00
3.2. Κατηγορίες εκφράσεων της C – προτεραιότητα και προσεταιριστικότητα FREE 00:05:00
Παράδειγμα 3.1 – Γλώσσα Προγραμματισμού C I FREE 00:01:00
3.3. Τελεστές αύξησης και μείωσης FREE 00:02:00
Παράδειγμα 3.2 – Γλώσσα Προγραμματισμού C I FREE 00:03:00
Παράδειγμα 3.3 – Γλώσσα Προγραμματισμού C I FREE 00:05:00
3.4. Τελεστές ανάθεσης FREE 00:03:00
3.5. Συσχετιστικοί τελεστές FREE 00:05:00
3.6. Λογικοί τελεστές FREE 00:05:00
Παράδειγμα 3.4 – Γλώσσα Προγραμματισμού C I FREE 00:03:00
3.7. Μετατροπές τύπων FREE 00:05:00
3.7.1. Υπονοούμενες μετατροπές FREE 00:03:00
Παράδειγμα 3.5 – Γλώσσα Προγραμματισμού C I FREE 00:03:00
3.7.2. Ρητές μετατροπές – τελεστής typecast FREE 00:05:00
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: Έλεγχος ροής – Προτάσεις υπό συνθήκη διακλάδωσης
4.1. Έλεγχος ροής FREE 00:05:00
4.2. Επιλεκτική εκτέλεση προτάσεων FREE 00:05:00
Παράδειγμα 4.1 – Γλώσσα Προγραμματισμού C I FREE 00:03:00
4.3. Υπό συνθήκη διακλάδωση if – else FREE 00:05:00
Παράδειγμα 4.2 – Γλώσσα Προγραμματισμού C I FREE 00:06:00
4.4. Ο υποθετικός τελεστής FREE 00:00:00
Παράδειγμα 4.3 – Γλώσσα Προγραμματισμού C I FREE 00:00:00
4.5. Υπό συνθήκη διακλάδωση switch FREE 00:05:00
Παράδειγμα 4.4 – Γλώσσα Προγραμματισμού C I FREE 00:07:00
Παράδειγμα 4.5 – Γλώσσα Προγραμματισμού C I FREE 00:05:00
Η Γλώσσα Προγραμματισμού C I – Βιβλιογραφία FREE 00:00:00
Η Γλώσσα Προγραμματισμού C I – Βιβλιογραφία FREE 00:00:00
Η Γλώσσα Προγραμματισμού C I – Βιβλιογραφία FREE 00:00:00

Αξιολόγηση του μαθήματος

Χωρίς Αξιολόγηση

Αξιολογήσεις
  • 5 Αστέρια0
  • 4 Αστέρια0
  • 3 Αστέρια0
  • 2 Αστέρια0
  • 1 Αστέρια0

Δεν βρεθηκαν αξιολογησεις

error: Το περιεχόμενο προστατεύεται!!
X
Enable referrer and click cookie to search for pro webber