1.1. Δεδομένα και Πληροφορίες

Δεδομένα και Πληροφορίες

Η σημερινή εποχή της πληροφορίας χαρακτηρίζεται από την δυνατότητα των ανθρώπων να ανταλλάσσουν και να μεταφέρουν πληροφορίες με μεγάλο βαθμό ελευθερίας έχοντας άμεση πρόσβαση σε γνώσεις που θα ήταν δύσκολο ή αδύνατο να αποκτηθούν στο παρελθόν. Κάθε άνθρωπος στην καθημερινή του ζωή διαχειρίζεται ένα πλήθος από πληροφορίες, οι οποίες τον καθοδηγούν να κατανοεί οτιδήποτε συμβαίνει στο ευρύτερο περιβάλλον του και να αντιμετωπίζει τα προβλήματα που τον απασχολούν παίρνοντας αποφάσεις και δίνοντας λύσεις.

Στην ανθρώπινη καθημερινότητα σαν έκφραση η έννοια πληροφορία σημαίνει κυρίως ειδήσεις, γεγονότα, ιδέες, κάτι που μπορεί να αποκτηθεί και να θεωρηθεί γνώση. Στην αρχή του 20ου αιώνα όταν εμφανίστηκε και τεκμηριώθηκε η θεωρία των πληροφοριών, καθορίστηκε σαφώς και το πλαίσιο της με αυστηρούς μαθηματικούς νόμους. Οι εφαρμογές στη μετάδοση των εικόνων, στη σχεδίαση συστημάτων ανίχνευσης πλοίων αεροπλάνων κλπ., στη συλλογή στοιχείων από δορυφόρους και διαστημόπλοια, στην επικοινωνία υπολογιστών και κινητών τηλεφώνων, αποτελούν μερικές μόνο από τις επιτυχημένες πρακτικές της θεωρίας των πληροφοριών.

 

Διαφήμιση

 

Καταλαβαίνουμε με αυτό τον τρόπο και τη διαφορετική προσέγγιση του θεμελιώδους όρου πληροφορία όσον αφορά την καθημερινή μας ζωή και την πλαισίωση στις διάφορες επιστήμες. Από τους ορισμούς που υπάρχουν στη διεθνή βιβλιογραφία θα υιοθετήσουμε τον ορισμό της Αμερικανικής Επιτροπής Εθνικών Προτύπων (ANSI American National Standards Institute) που αναφέρει ότι πληροφορία είναι η σημασία που έχουν για τον άνθρωπο τα στοιχεία, από τα οποία αυτή αποτελείται. Ειδικότερα:

  • Δεδομένα (data) είναι μια παράσταση, όπως γράμματα, αριθμοί, σύμβολα κ.ά. στα οποία μπορούμε να δώσουμε κάποια σημασία (έννοια).
  • Πληροφορία (Information) είναι η σημασία που δίνουμε σ’ ένα σύνολο από δεδομένα, τα οποία μπορούμε να επεξεργαστούμε βάσει προκαθορισμένων κανόνων και να βγάλουμε έτσι κάποια χρήσιμα συμπεράσματα. Με τις πληροφορίες περιορίζεται η αβεβαιότητα που έχουμε για διάφορα πράγματα και βοηθιόμαστε έτσι στο να λάβουμε σωστές αποφάσεις.

Από τους παραπάνω ορισμούς σαν εύκολο συμπέρασμα προκύπτει ότι τα δεδομένα μπορεί να είναι αποσπασματικά και ακατέργαστα. Όμως, η συλλογή και ο συσχετισμός των δεδομένων δίνει ως αποτέλεσμα την πληροφορία. Ο συσχετισμός δεδομένων πρέπει να ακολουθεί ένα αυστηρό και συγκεκριμένο πλαίσιο από κανόνες, π.χ. γραμματικούς για τη γλώσσα, διαχωρισμό των bytes για τα δυαδικά ψηφία κλπ. Αυτό το πλαίσιο από κανόνες είναι που στον ορισμό αναφέρονται ως προκαθορισμένες, από τους ανθρώπους, συμφωνίες.

Οι περιορισμένες δυνατότητες της ανθρώπινης μνήμης προσανατόλισε τον άνθρωπο από αρχαιοτάτων χρόνων να δημιουργήσει μεθόδους μόνιμης αποθήκευσης των δεδομένων. Η συλλογή δεδομένων είχε καθορισμένο στόχο ή αφορούσε συγκεκριμένο αντικείμενο για θέματα που η εκάστοτε κοινότητα χρειαζόταν ή υπήρχε περίπτωση να χρειαστεί.

 

Διαφήμιση

 

Το ερώτημα βέβαια είναι αν η παραπάνω διαδικασία αρκεί για να ολοκληρωθεί η υποβοήθηση των δραστηριοτήτων που επιβάλλουν την χρήση της. Φανταστείτε, π.χ., ένα τηλεφωνικό κατάλογο μιας πόλης 100.000 κατοίκων, στον οποίο τα ονόματα των συνδρομητών δεν θα ήταν ταξινομημένα αλφαβητικά, αλλά θα γράφονταν με τυχαίο τρόπο. Κανείς δεν θα ήταν διατεθειμένος να διαβάσει ολόκληρο τον κατάλογο, προκειμένου να βρει ένα τηλέφωνο επομένως η ύπαρξη του καταλόγου θα ήταν άχρηστη.

Η επόμενη κίνηση επομένως, μετά την συλλογή και καταγραφή των δεδομένων ήταν να εφευρεθούν τρόποι αποδοτικής οργάνωσης αυτών. Οι πρώτες προσπάθειες που αναφέρονται ιστορικά έχουν να κάνουν με χειρόγραφα συστήματα αποθήκευσης και οργάνωσης δεδομένων. Οι βασικές λειτουργίες, που τα συστήματα αυτά έδιναν στους χρήστες τους ήταν:

  • Εισαγωγή νέων δεδομένων
  • Διαγραφή δεδομένων
  • Επαναφορά δεδομένων
  • Ενημέρωση δεδομένων

 

 

Διαφήμιση
SEE ALL Add a note
YOU
Add your Comment
 
error: Το περιεχόμενο προστατεύεται!!
X