2.2.1. Ο τύπος του χαρακτήρα

Ο τύπος του χαρακτήρα

Ο τύπος του χαρακτήρα (char) παριστάνει απλούς χαρακτήρες του αλφάβητου της γλώσσας. Βρίσκεται ανάμεσα σε απλά εισαγωγικά (π.χ. ‘C‘, ‘2‘, ‘*‘, ‘)‘).

Η δήλωση της μεταβλητής χαρακτήρα ακολουθεί τον εξής φορμαλισμό:

 

char όνομα_μεταβλητής; 
π.χ. char choice;

 

Υπάρχει η δυνατότητα ταυτόχρονα με τη δήλωση να αποδοθεί αρχική τιμή στη μεταβλητή:

 

Διαφήμιση

 

char choice='Α';

 

Η εισαγωγή τιμών στις μεταβλητές χαρακτήρα γίνεται με χρήση της συνάρτησης scanf και του προσδιοριστή (specifier) %c (character). Η πρόταση

 

scanf( "%c", &ch );

 

διαβάζει από την κύρια είσοδο (πληκτρολόγιο) ένα χαρακτήρα και τον αποδίδει στη μεταβλητή ch. Θα πρέπει να προσεχθεί η χρήση του & πριν από τη μεταβλητή. Ονομάζεται τελεστής διεύθυνσης και προηγείται πάντοτε των μεταβλητών στην εντολή scanf.

Η εκτύπωση μεταβλητών χαρακτήρα γίνεται με χρήση της συνάρτησης printf και του προσδιοριστή %c. Η πρόταση

 

printf( "The character is %c\n", choice );

 

θα τυπώσει (θεωρώντας ότι στη choice εισήχθη ο Α)

 

The character is Α

 

Διαφήμιση

 

Παρατήρηση: Επειδή κάθε χαρακτήρας του κώδικα ASCII (American Standard Code for Information Interchange) αντιστοιχεί σε έναν οκταψήφιο δυαδικό αριθμό, εάν αντί του %c χρησιμοποιηθεί ο προσδιοριστής %d (decimal), η printf θα εμφανίσει τον ASCII κωδικό τού χαρακτήρα. Η πρόταση

 

printf( "The ASCII Code of %c is %d\n", choice,choice);

 

θα τυπώσει

The ASCII Code of A is 65

όπου 65 είναι το δεκαδικό ισοδύναμο του δυαδικού κωδικού ASCII για το χαρακτήρα Α.

 

Διαφήμιση

 

SEE ALL Add a note
YOU
Add your Comment
 
error: Το περιεχόμενο προστατεύεται!!
X