2.7.2. Κώδικας χαρακτήρων ASCII

Κώδικας χαρακτήρων ASCII

Ο κώδικας ASCII (American Standard Code for Information Interchange, Αμερικανικός Πρότυπος Κώδικας για Ανταλλαγή Πληροφοριών) είναι ένα κωδικοποιημένο σύνολο χαρακτήρων του λατινικού αλφάβητου. Αναπτύχθηκε στη δεκαετία του 1960 από τον Αμερικανικό Οργανισμό Προτυποποίησης, ώστε να επιτρέπει σε ψηφιακές συσκευές να επικοινωνούν μεταξύ τους και να επεξεργάζονται, να αποθηκεύουν και να μεταδίδουν πληροφορίες σχετικές με χαρακτήρες.

 

Διαφημίσεις

 

Αρχικά στον κώδικα ASCII χρησιμοποιούνταν 7 bit για την κωδικοποίηση των χαρακτήρων και το 8ο bit για έλεγχο ορθότητας κατά τη μεταφορά στοιχείων. Το bit αυτό ονομάστηκε ψηφίο ισοτιμίας (parity bit). Το αποτέλεσμα ήταν να επιτρέπει την απεικόνιση 128 (27) διαφορετικών χαρακτήρων. Σε κάθε χαρακτήρα αντιστοιχίζεται ένας μοναδικός αριθμός από το 0 έως το 127.

Οι χαρακτήρες του πίνακα ASCII.
Εικόνα 25. Οι χαρακτήρες του πίνακα ASCII.
Χαρακτηριστικά πίνακα ASCII.
Εικόνα 26. Χαρακτηριστικά πίνακα ASCII.

Σημαντικό μειονέκτημα του κώδικα ASCII είναι ότι δεν είναι δυνατή η αναπαράσταση χαρακτήρων άλλου αλφαβήτου εκτός από το λατινικό. Γι’ αυτό το λόγο χρησιμοποιήθηκε και το όγδοο bit για την κωδικοποίηση χαρακτήρων και δημιουργήθηκαν επεκτάσεις του κώδικα. Έτσι έγινε δυνατή η αναπαράσταση 128 επιπλέον χαρακτήρων (28=256), που χρησιμοποιήθηκαν από κάθε χώρα για την αναπαράσταση γραμμάτων του τοπικού αλφαβήτου, καθώς και άλλων χαρακτήρων (π.χ. μαθηματικά σύμβολα).

 

Διαφημίσεις

Συνημμένα2

  • Οι χαρακτήρες του πίνακα ASCII.
  • Χαρακτηριστικά πίνακα ASCII.
SEE ALL Add a note
YOU
Add your Comment
 
error: Το περιεχόμενο προστατεύεται!!
X