3.1. Ο υπεύθυνος διαχείρισης βάσεων δεδομένων (DBA)

Ο υπεύθυνος διαχείρισης βάσεων δεδομένων (DBA)

Ο υπεύθυνος διαχείρισης βάσεων δεδομένων (DBA) είναι το άτομο που παρέχει την απαιτούμενη τεχνική υποστήριξη για την υλοποίηση αυτών των αποφάσεων. Ο DBA είναι λοιπόν υπεύθυνος για το συνολικό έλεγχο του συστήματος σε τεχνικό επίπεδο. Γενικά ,αυτές οι λειτουργίες είναι οι εξής:

 

Διαφήμιση

 

 • Ορισμός του εννοιολογικού σχήματος. Αφού ο υπεύθυνος διαχείρισης δεδομένων καθορίσει τη λογική ή μερικές φορές εννοιολογική σχεδίαση της βάσης δεδομένων εντοπίζοντας τις σημαντικές οντότητες και άρα και τις σχετικές με αυτές πληροφορίες που θα τηρούνται, ο DBA δημιουργεί το αντίστοιχο εννοιολογικό σχήμα, χρησιμοποιώντας την εννοιολογική DDL(γλώσσα ορισμού δεδομένων).
 • Ορισμός του εσωτερικού σχήματος. Αποφασίζει για τη φυσική σχεδίαση της βάσης δεδομένων, και δημιουργεί τον αντίστοιχο ορισμό αποθηκευτικής δομής, χρησιμοποιώντας την εσωτερική DDL. Ο DBA πρέπει επίσης να ορίσει και τη σχετική απεικόνιση μεταξύ του εσωτερικού και του εννοιολογικού σχήματος. Οι αντίστοιχες απεικονίσεις θα υπάρχουν και σε μορφή πηγαίου κώδικα και σε μορφή αντικειμένου κώδικα.
 • Επαφή με τους χρήστες. Εξασφαλίζει ότι τα δεδομένα που χρειάζονται είναι διαθέσιμα. Γράφει τα απαραίτητα εξωτερικά σχήματα, χρησιμοποιώντας την κατάλληλη εξωτερική DDL ώστε να οριστεί η απεικόνιση ανάμεσα σε οποιοδήποτε δεδομένο εξωτερικό σχήμα και στο εννοιολογικό σχήμα. Συγχρόνως παρέχει συμβουλές για την σχεδίαση των εφαρμογών, τεχνική εκπαίδευση, εντόπιση και επίλυση προβλημάτων.
 • Ορισμός κανόνων ασφάλειας και ακεραιότητας. Οι κανόνες ασφάλειας και ακεραιότητας μπορούν να θεωρηθούν μέρος του εννοιολογικού σχήματος. Η εννοιολογική DDL θα πρέπει να διαθέτει λειτουργίες για τον καθορισμό τέτοιων κανόνων.
 • Ορισμός διαδικασιών για τη λήψη εφεδρικών αντιγράφων και την ανάκαμψη. Από τη στιγμή που μια επιχείρηση υιοθετεί ένα σύστημα βάσης δεδομένων, εξαρτάται σε κρίσιμο βαθμό από την επιτυχημένη λειτουργία αυτού του συστήματος. Σε περίπτωση που παρουσιαστεί μια αστοχία σε οποιοδήποτε μέρος της βάσης δεδομένων που μπορεί να οφείλεται είτε σε ανθρώπινο σφάλμα είτε σε κάποια αστοχία του υλικού ή του λειτουργικού συστήματος είναι απαραίτητο να μπορούν να αποκατασταθούν τα δεδομένα που επηρεάστηκαν, με ελάχιστη δυνατή καθυστέρηση και με τις ελάχιστες δυνατές επιπτώσεις στο υπόλοιπο σύστημα. Ο DBA θα πρέπει να ορίσει και να υλοποιήσει έναν κατάλληλο μηχανισμό ανάκαμψης.
 • Σύστημα διαχείρισης βάσεων δεδομένων (ΣΔΒΔ) (database management system – DBMS) είναι μια συλλογή από προγράμματα που επιτρέπουν στους χρήστες να δημιουργήσουν και να συντηρήσουν μία βάση δεδομένων. Επομένως, το ΣΔΒΔ είναι ένα γενικής χρήσης σύστημα λογισμικού που διευκολύνει τις διαδικασίες ορισμού, κατασκευής και χειρισμού βάσεων δεδομένων για διάφορες εφαρμογές.

 

Διαφήμιση

 

Σύστημα διαχείρισης βάσεων δεδομένων
Εικόνα 1. Σύστημα διαχείρισης βάσεων δεδομένων

 

Το ΣΔΒΔ παρέχει στους χρήστες και τις εφαρμογές που αναπτύσσουν οι προγραμματιστές ένα επίπεδο λογισμικού για την επεξεργασία ερωτήσεων και προγραμμάτων. Για την πρόσβαση στον ορισμό της βάσης και τα δεδομένα χρησιμοποιείται το επίπεδο προσπέλασης αποθηκευμένων δεδομένων.

Τα επιθυμητά χαρακτηριστικά ενός ΣΔΒΔ είναι τα ακόλουθα:

 • Μείωση πλεοναζόντων δεδομένων.
 • Ευκολία στην ανάπτυξη νέων εφαρμογών.
 • Μηχανισμοί ασφαλείας.
 • Υποστήριξη δοσοληψιών (transactions).
 • Ανεξαρτησία δεδομένων από τις εφαρμογές τόσο στο φυσικό επίπεδο της αποθήκευσης, όσο και στις διαφορετικές παρεχόμενες όψεις.

Η χρήση ΣΔΒΔ σε σχέση με αποθήκευση σε απλά αρχεία πλεονεκτεί:

 • Στην ασφάλεια δεδομένων.
 • Στη διαφύλαξη της ακεραιότητας των δεδομένων.
 • Στην ταυτόχρονη πρόσβαση από πολλούς χρήστες και εφαρμογές.
 • Στην καταγραφή στοιχείων χρήσης.
 • Στη ρύθμιση του τρόπου αποθήκευσης σε διαφορετικούς δίσκους και υπολογιστές.
 • Στη ρύθμιση της οργάνωσης της αποθήκευσης των δεδομένων για την βελτιστοποίηση της απόδοσης (π.χ. χρήση δομών δέντρων).
 • Στη γρήγορη πρόσβαση στα δεδομένα.

 

Διαφήμιση

Συνημμένα1

 • Σύστημα διαχείρισης βάσεων δεδομένων
SEE ALL Add a note
YOU
Add your Comment
 
error: Το περιεχόμενο προστατεύεται!!
X