3.1. Μετάδοση Βασικής και Ευρείας ζώνης

Μετάδοση Βασικής και Ευρείας ζώνης

Η πιο απλή μορφή σήματος είναι το απλό ημιτονικό σήμα το οποίο έχει μόνο μια συχνότητα. Όλα τα άλλα όμως, σύνθετα σήματα, περιλαμβάνουν μια μικρή ως μεγάλη περιοχή συχνοτήτων ανάλογα με τη μορφή τους.

Ως Βασική Ζώνη (Baseband) αναφέρεται η περιοχή συχνοτήτων που περιλαμβάνει ένα σήμα, στην αρχική του μορφή, πριν μεταφερθεί σε άλλη περιοχή συχνοτήτων με κάποια διαδικασία μετατροπής ή διαμόρφωσης. Για παράδειγμα ένα ακουστικό σήμα, στη βασική του ζώνη είναι από 20Hz, σχεδόν συνεχές (D.C. – “0” Hz) μέχρι 20kHz. Το ακουστικό σήμα ομιλίας, για τις τηλεπικοινωνιακές ανάγκες, περιορίζεται μέχρι τα 3,4kHz περίπου, επειδή η χρήσιμη πληροφορία που μεταφέρει (κατανόηση του τι λέει κάποιος και αναγνώριση ποιος είναι) βρίσκεται μέχρι αυτή τη συχνότητα.

 

Διαφήμιση

 

Η βασική του ζώνη είναι περίπου 4kHz. Για τις ανάγκες των διαφόρων τηλεπικοινωνιακών συστημάτων, αυτή η βασική ζώνη μεταφέρεται σε υψηλότερες συχνότητες με κάποια διαδικασία διαμόρφωσης ώστε να εκπεμφθεί προς τον προορισμό. Εκεί με τη διαδικασία της αποδιαμόρφωσης αποκαθίσταται στην βασική του ζώνη ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Έτσι λειτουργούν τα συστήματα κλασικής τηλεφωνίας με πολυπλεξία συχνότητας και οι ραδιοφωνικές μεταδόσεις.

 

Βασική ζώνη (Low Pass).
Εικόνα 30. Βασική ζώνη (Low Pass).

 

Τα ψηφιακά σήματα, συνήθως έχουν μεγαλύτερη περιοχή συχνοτήτων η οποία μεγαλώνει όσο αυξάνεται η ταχύτητα μετάδοσης. Η βασική τους ζώνη εκτείνεται σε μεγαλύτερη περιοχή. Όταν μεταδίδονται χωρίς καμιά άλλη επεξεργασία (π.χ. διαμόρφωση), όπως είναι από τη δημιουργία τους, στη βασική τους ζώνη τότε λέμε ότι η μετάδοση είναι βασικής ζώνης. Στο φυσικό μέσο ταξιδεύει αποκλειστικά μόνο ένα σήμα. Ο όρος μετάδοση βασικής ζώνης καθιερώθηκε με το Ethernet καθώς κατά τη μετάδοση δεν χρησιμοποίησε καμιά επεξεργασία παρά μόνο κατάλληλη κωδικοποίηση, Manchester στην αρχή και διαφορετικές στις επόμενες εκδόσεις.

 

Διαφήμιση

 

Ο όρος “Broadband” είναι συνώνυμος με τον όρο “wide band” ο οποίος αποδίδεται ως ευρεία ζώνη. Στις τηλεπικοινωνίες αναφέρεται στη δυνατότητα της μετάδοσης ευρείας ζώνης να μεταφέρει ταυτόχρονα πολλά σήματα ή κίνηση διαφορετικής μορφής και περιεχομένου όπως βίντεο, φωνή και δεδομένα. Για το χαρακτηρισμό ενός σήματος ή μιας μετάδοσης ως “broadband” ισχύουν διαφορετικά κριτήρια ανάλογα με τα συμφραζόμενα.

Στη φυσική, την ακουστική και την ηλεκτρονική, η σημασία του όρου είναι απλώς ευρεία ζώνη. Στις ψηφιακές μεταδόσεις όμως χρησιμοποιείται για να προσδιορίσει την ταυτόχρονη μετάδοση δεδομένων από περισσότερα στενότερα μη επικαλυπτόμενα κανάλια. Για παράδειγμα στο ADSL, το εύρος ζώνης της αφόρτιστης τηλεφωνικής γραμμής χωρίζεται σε 256 ή 512 κανάλια (τα ονομάζει “τόνους”) των 4,3125kHz και από καθένα απ’ αυτά διέρχονται από 2 ως 15 bit ταυτόχρονα ώστε να επιτευχθούν μεγάλες ταχύτητες.

Στην εικόνα 31 φαίνεται η χρήση του εύρους ζώνης της γραμμής ενός συνδρομητή το οποίο μοιράζεται μεταξύ τηλεφωνίας ISDN και μετάδοσης ADSL2+. Τα πρώτα 32 κανάλια (0-31, 138kHz) έχουν αφεθεί ελεύθερα για χρήση τηλεφωνίας ISDN και τα υπόλοιπα (32-511, έως 2208kHz) για χρήση μετάδοσης δεδομένων. Παρατηρήστε ότι καθώς αυξάνει η συχνότητα, προς τα δεξιά, όλο και λιγότερα ψηφία μπορούν να μεταφερθούν στα αντίστοιχα κανάλια. Η ταχύτητα που μετρήθηκε, στη συγκεκριμένη γραμμή, ήταν Max: Upstream rate = 948 Kbps, Downstream rate = 12356 Kbps.

 

Μετάδοση σε γραμμή ADSL (over ISDN) - 512 τόνοι/κανάλια των 4,3125kHz.
Εικόνα 31. Μετάδοση σε γραμμή ADSL (over ISDN) – 512 τόνοι/κανάλια των 4,3125kHz.

 

 

Διαφήμιση

 

Συνημμένα2

  • Βασική ζώνη (Low Pass).
  • Μετάδοση σε γραμμή ADSL (over ISDN) - 512 τόνοι/κανάλια των 4,3125kHz.
SEE ALL Add a note
YOU
Add your Comment
 
error: Το περιεχόμενο προστατεύεται!!
X