3.5. Συσχετιστικοί τελεστές

Συσχετιστικοί τελεστές

 

Διαφήμιση

 

Οι συσχετιστικοί τελεστές (relational operators) συγκρίνουν δύο τελεστέους. Οι βασικοί τελεστές της κατηγορίας αυτής παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα:

 

Συσχετιστικοί τελεστές
Εικόνα 13. Συσχετιστικοί τελεστές

 

Το αποτέλεσμα της χρήσης των συσχετιστικών τελεστών είναι είτε ΑΛΗΘΕΣ (true) είτε ΨΕΥΔΕΣ (false). Για παράδειγμα, η τιμή της έκφρασης (3 < 2) είναι ψευδής ενώ η τιμή της έκφρασης (2 = = 2) είναι αληθής.

Στη C (και σε πολλές άλλες γλώσσες προγραμματισμού) η τιμή ΑΛΗΘΗΣ αντιστοιχεί στον ακέραιο 1 και η τιμή ΨΕΥΔΗΣ αντιστοιχεί στον ακέραιο 0.

Συγκρίνοντας τους αριθμητικούς με τους συσχετιστικούς τελεστές προκύπτει ότι και οι δύο χρησιμοποιούν αριθμητικές εισόδους, π.χ. (num + 10) και (num < 10), όπου num είναι μία ακέραια μεταβλητή. Ωστόσο οι αριθμητικοί τελεστές μπορούν να δώσουν ως έξοδο οποιοδήποτε αριθμό (για κάθε τιμή του num η πρόταση (num + 10) δίνει μία άλλη τιμή) ενώ οι συσχετιστικές τελεστές έχουν δίτιμη έξοδο (για κάθε τιμή του num μικρότερη του 10 η πρόταση (num < 10) δίνει TRUE (1) και για όλες τις άλλες τιμές του num δίνει FALSE (0)).

 

Διαφήμιση

Συνημμένα1

  • Συσχετιστικοί τελεστές
SEE ALL Add a note
YOU
Add your Comment
 
error: Το περιεχόμενο προστατεύεται!!
X