Παράδειγμα 4.4 – Γλώσσα Προγραμματισμού C I

Παράδειγμα 4.4 – Γλώσσα Προγραμματισμού C I

 

Διαφήμιση

 

Να γραφεί πρόγραμμα, το οποίο να δίνει τη δυνατότητα στο χρήστη να εισάγει δύο αριθμούς και στη συνέχεια να εκτελεί επί αυτών επιλεκτικά μία από τις τέσσερις αριθμητικές πράξεις.

Ο κώδικας του προγράμματος είναι ο ακόλουθος:

 

#include "stdafx.h"
#include <stdio.h>
#include <conio.h>
#define ADD 1 
#define SUB 2 
#define MUL 3 
#define DIV 4
void main() 
{
  float num1, num2, result;
  int choice;
  printf("\nGive first number:"); scanf_s("%f", &num1);
  printf("\nGive second number:"); scanf_s("%f", &num2);
  printf("\n Select one of the following:");
  printf("\n\t\t\t 1 -> + (addition)\n");
  printf("\n\t\t\t 2 -> - (subtraction)\n");
  printf("\n\t\t\t 3 -> * (multiplication)\n");
  printf("\n\t\t\t 4 -> / (division)\n");
  scanf_s("%d", &choice);
  switch (choice)
  {
    case 1:
      result = num1 + num2;
      break;
    case 2:
      result = num1 - num2;
      break;
    case 3:
      result = num1*num2; 
      break;
    case 4:
      if (num2) result = num1 / num2; // num2 != 0
      else printf("\t\t ERROR: division by 0");
      break;
    default:
      printf("This selection is not supported");
      break;
  } // Τέλος της switch
  printf("\n\tResult: %f\n", result);
} // Τέλος της main

 

Αποτέλεσμα προγράμματος - Πρόσθεση
Εικόνα 20. Αποτέλεσμα προγράμματος – Πρόσθεση

 

Διαφήμιση

Συνημμένα1

 • Αποτέλεσμα προγράμματος - Πρόσθεση
SEE ALL Add a note
YOU
Add your Comment
 
error: Το περιεχόμενο προστατεύεται!!
X